Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
Ekonomist Sp. z o.o. Sp.k - Kompleksowa obsługa księgowa
English   Polski
Telefon: +48 32 25 40 418       katowice@ekonomist.pl   Panel logowania dla Klientów


Stawka VAT przy sprzedaży/wynajmie nieruchomości

2012-02-13
Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. W lipcu 2009 roku nabyła od developera lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej przekraczającej 150m2.

Stawka VAT przy sprzedaży/wynajmie nieruchomości

 

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. W lipcu 2009 roku nabyła od developera lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej przekraczającej 150m2. Po wykończeniu i wyposażeniu planuje lokal ten sprzedać bądź wynająć. Zarówno od zakupu lokalu jak i wyposażenia oraz prac wykończeniowych odliczyła pełną wartość podatku VAT. Wartość nakładów poniesionych na wykończanie lokalu stanowiła ponad 30% ceny jego nabycia. W grudniu 2011 roku Spółka oddała inwestycję jako gotową i zdatną do użytku i przyjęła ją w poczet środków trwałych. Spółka nie użytkuje nieruchomości na własne potrzeby.

 

Co w przypadku gdy Spółka znajdzie nabywcę dla przedmiotowej nieruchomości?

 

Zgodnie z art. 43 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim lub pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Zwalnia się z podatku VAT także dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów, chyba że budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat wówczas, warunek ten nie ma zastosowania.

Przez pierwsze zasiedlenie ustawodawca rozumie oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (sprzedaż, najem, dzierżawa), pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W omawianym przypadku mamy do czynienia z dwoma momentami, które podlegają definicji pierwszego zasiedlenia. Pierwszym momentem jest zakup lokalu przez Spółkę od developera, drugim będzie sprzedaż/najem przez Spółkę lokalu po jego ulepszeniu, jako iż nakłady poniesione na to ulepszenie przekroczyły 30% wartości nieruchomości w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W rezultacie sprzedaż lokalu dokonana przez Spółkę przedmiotowej nieruchomości będzie podlegała podatkowi VAT, chyba że przed dokonaniem sprzedaży w okresie co najmniej 2 lat Spółka będzie lokal wynajmować w ramach działalności opodatkowanej VAT, wówczas po tym okresie sprzedaż nieruchomości będzie z VAT zwolniona, a Spółka będzie zobowiązana dokonać stosownej korekty dokonanego uprzednio odliczenia VAT od zakupu i ulepszenia nieruchomości. 

Spółka może jednak zrezygnować ze zwolnienia i wybrać opodatkowanie dostawy pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1) są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2) złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Oświadczenie to, musi zawierać:

1) imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej

dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2) planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

3) adres budynku, budowli lub ich części.

Opodatkowanie transakcji spowoduje, iż Spółka zachowa prawo do odliczania pełnej kwoty VAT zarówno od zakupu lokalu jak i wydatków poniesionych na jego ulepszenie i wyposażenie.

 

Jaką stawkę VAT zastosować?

 

Zgodnie z art. 41.ust.12  ustawy o VAT dla dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stosuje się stawkę obniżoną w wysokości 8%. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się jednak:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone powyżej obniżoną stawkę podatku stosuje się tylko do tej części podstawy opodatkowania, która odpowiada udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

W rezultacie Spółka dokonując sprzedaży opodatkowanej lokalu o powierzchni przekraczającej 150m2 będzie zobowiązana zastosować dwie stawki podatku – 8% dla powierzchni do 150m2 i 23% dla powierzchni powyżej 150m2.

 

Co w przypadku najmu?

 

Na podstawie art. 43. ust.36 ustawy o VAT zwalnia się z podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek wyłącznie na cele mieszkaniowe.

W rezultacie, przypadku gdy Spółka dokona wynajmu lokalu na cele mieszkaniowe transakcja będzie podlegała zwolnieniu z VAT. Natomiast w pozostałych przypadkach transakcja będzie opodatkowana stawką podstawową, czyli 23%.

Należy pamiętać iż wynajem ze stawka zwolnioną spowoduje, że Spółka będzie zobowiązana dokonać stosownej korekty dokonanego uprzednio odliczenia VAT od zakupu i ulepszenia nieruchomości. 
Szczegóły oferty:


Kompleksowa obsługa księgowa Audyt - badanie bilansu, usługi biegłego rewidenta Doradztwo podatkowe Doradztwo finansowo-księgoweKontakt

Ekonomist Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Kapicy 9
41-100 Siemianowice Śląskie

Tel. : +48 32 25 40 418
E-mail: katowice@ekonomist.pl


 

Nasze duże doświadczenie oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań umożliwia nam podjęcie współpracy z firmami z całej Polski. Efektywnie zorganizujemy współpracę z Twoją firmą niezależnie czy od tego czy jej siedzibą są Katowice czy Kraków.


Ekonomist

realizacja: Agencja interaktywna zets.pl