Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
Ekonomist Sp. z o.o. Sp.k - Kompleksowa obsługa księgowa
English   Polski
Telefon: +48 32 25 40 418       katowice@ekonomist.pl   Panel logowania dla Klientów


Nowe obowiązki firm transportowych

2012-02-17
Z dniem 4 grudnia 2011 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.

        Z dniem 4 grudnia 2011 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE. L. 2009. 300. 51). Rozporządzenie to nałożyło na przedsiębiorców transportu drogowego nowe obowiązki.

        Jednym z warunków uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego jest posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej sytuacji finansowej. W artykule 7 dyrektywy ustawodawca sprecyzował co przez odpowiednią sytuację finansową należy rozumieć. W rezultacie w rozumieniu dyrektywy przedsiębiorca posiada odpowiednia sytuacje finansową gdy jest w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9.000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5.000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. Wartości w EUR przelicza się po kursie opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z pierwszego dnia roboczego października. Kurs ten obowiązuje od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Przez sprawozdanie  finansowe należy rozumieć sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, a więc obejmujące bilans, rachunek zysków i strat i informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

        W drodze odstępstwa od zasady potwierdzania zdolności finansowej w oparciu o zweryfikowane sprawozdania finansowego przedsiębiorcy właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na wymagane kwoty. Stanowisko to zostało potwierdzone przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w wydanym komunikacie w sprawie wyjaśnienia niektórych przesłanek wykazanych w artykule 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009.

        W rezultacie w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów zasady określania sytuacji finansowej, w tym obowiązujące kwoty nie uległy zmianie, zmienił się natomiast sposób potwierdzania tej zdolności wymagając bądź to weryfikacji sprawozdania finansowego przewoźnika bądź ustanowienia przez niego stosownych zabezpieczeń w postaci gwarancji bankowych czy ubezpieczenia. Zarówno jeden jak i drugi sposób potwierdzania zdolności finansowej pociąga za sobą określone koszty. Określenie, który z nich jest korzystniejszy dla danego podmiotu będzie wymagało dokonania wewnętrznych kalkulacji.
Szczegóły oferty:


Kompleksowa obsługa księgowa Audyt - badanie bilansu, usługi biegłego rewidenta Doradztwo podatkowe Doradztwo finansowo-księgoweKontakt

Ekonomist Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Kapicy 9
41-100 Siemianowice Śląskie

Tel. : +48 32 25 40 418
E-mail: katowice@ekonomist.pl


 

Nasze duże doświadczenie oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań umożliwia nam podjęcie współpracy z firmami z całej Polski. Efektywnie zorganizujemy współpracę z Twoją firmą niezależnie czy od tego czy jej siedzibą są Katowice czy Kraków.


Ekonomist

realizacja: Agencja interaktywna zets.pl