Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
Ekonomist Sp. z o.o. Sp.k - Kompleksowa obsługa księgowa
English   Polski
Telefon: +48 32 25 40 418       katowice@ekonomist.pl   Panel logowania dla Klientów


Projektowane zmiany w ustawie o rachunkowości – Jednostki MIKRO

2013-10-11
W dniu 25 lipca 2013 roku do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości.

Nowelizacja ma za zadanie dostosowanie przepisów krajowych do zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek w kwestii mikro podmiotów.

W ramach proponowanych zmian wprowadzona zostaje do ustawy definicja jednostek mikro określonego jako:

1 Spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w  organizacji) oraz spółki cywilne, a także inne osoby prawne, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych, które w roku obrotowym za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe a także w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczył dwóch z trzech wartości:

a)      Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełen etat nie przekroczyło 10 osób,

b)      Przychody ze sprzedaż towarów i produktów nie przekroczyły 700.000 EUR (w przeliczeniu na PLN 2.972.760,00 zł)

c)      Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego nie przekroczyła 350.000 EUR (w przeliczeniu na PLN 1.486.380,00 zł)

2. Stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki społecznej, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej,

3. Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły równowartość w walucie polskiej nie więcej niż 2 mln EUR

Jednostka mikro, jeżeli jej organ zatwierdzający podjął taką decyzję, będzie mogła sporządzać sprawozdania finansowe w uproszczonej formie. Uproszczenie polegać ma na:

- możliwości rezygnacji z zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów,

- braku możliwości korzystania z kategorii wyceny według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia,

- zastosowaniu skróconego wzoru bilansu i rachunku zysków i strat szczegółowo określonego w ustawie,

- rozliczaniu wyniku roku poprzedniego jako pozycji przychodów/kosztów roku bieżącego po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, przy czym zysk roku poprzedniego może zostać  opcjonalnie odniesiony na kapitał podstawowy zamiast w przychody,

- rezygnacji ze sporządzania informacji dodatkowej w pełnym jej wydaniu, pod warunkiem ujawnieniu w sprawozdaniu informacji określonych w załączniku nr 4 do ustawy,

- rezygnacji ze sporządzania sprawozdania z działalności pod warunkiem ujawnienia w dodatkowych objaśnieniach do bilansu informacji na temat nabycia akcji własnych,

Zgodnie z projektem zmiany miałyby zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą związaną z działalnością audytową - Przejdź do oferty.
Szczegóły oferty:


Kompleksowa obsługa księgowa Audyt - badanie bilansu, usługi biegłego rewidenta Doradztwo podatkowe Doradztwo finansowo-księgoweKontakt

Ekonomist Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Kapicy 9
41-100 Siemianowice Śląskie

Tel. : +48 32 25 40 418
E-mail: katowice@ekonomist.pl


 

Nasze duże doświadczenie oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań umożliwia nam podjęcie współpracy z firmami z całej Polski. Efektywnie zorganizujemy współpracę z Twoją firmą niezależnie czy od tego czy jej siedzibą są Katowice czy Kraków.


Ekonomist

realizacja: Agencja interaktywna zets.pl